Dong Zi Kou Zhang Lao Er Liang Fen: 30.674250, 104.072530