Rio Vegano, Rua Barata Ribeiro 886: -22.976840, -43.192760