Two Cicadas on the Armirikia: 37.446780, 24.900420