Shavi Lomi, 23 Amaghleba Street: 41.689927, 44.793208