Chaikhana Sem Sorok
Chaikhana Sem Sorok: 40.728730, -73.863690