Xiaochu Mian, Original Location: 31.241958, 121.544982