To Rodi, 163 Kreontos and 179 Rodou: 38.004670, 23.715908