Kantin, Akkavak Sokak 30
Kantin, Akkavak Sokak 30: 41.051820, 28.992496