Tokyo Shiba Tofuya, 4-4-13 Shiba-Koen
Tokyo Shiba Tofuya, 4-4-13 Shiba-Koen: 35.657600, 139.745120