Carmel, 6427 108th St.
Carmel, 6427 108th St.: 40.732150, -73.848780